Сектори

Основната цел на проекта е създаването на бизнес съвети в България и Гърция, които да обхващат 9 приоритетни сектора.

0
1
Аграрна индустрия
Аграрна индустрия

Секторът на Аграрната промишленост обхваща всички производители, чиято сфера на дейност е свързана със селскостопанска дейност: зърнопроизводство (мелничарство, хлебарство, сладкарство), производство на месни и млечни продукти, плодове, зеленчуци, подправки в т.ч. и животновъдство.

0
2
Хранителна индустрия
Хранителна индустрия

Секторът на Хранителната промишленост обхваща всички производители и търговци, чиято сфера на дейност е свързана със производството на храни и напитки - хлебарство, сладкарство, производство на месни и млечни продукти, плодове, зеленчуци, подправки в т.ч. и животновъдство, както и търговски обекти, търгуващи с хранителни продукти.

0
3
Управление на отпадъци
Управление на отпадъци

Секторът по управление на отпадъците обхваща събирането, транспортирането, преработката или изхвърлянето, управлението и контролът на отпадъчните материали.

0
4
Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)
Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)

По отношение на заетите в тази сфера на управление е важно да отбележим, че тя започва да добива все по-голяма популярност в България. В нейния обхват попадат вятърната енергия, слънчевата енергия, водноелектрическата енергия, енергията от океаните, геотермалната енергия, биомасата и биогоривата.

0
5
Устойчив туризъм
Устойчив туризъм

На национално ниво туристическият сектор има голям потенциал за развитие. Разположена на кръстопът, свързващ Изтока и Запада от хилядолетия, България е била дом на много цивилизации, включително на траки, римляни, византийци, славяни, древни българи и османци. В страната има изобилие от исторически и природни забележителности, музеи и манастири, разпръснати на сравнително малка, но транспортно леснодостъпна територия.

0
6
Здравеопазване
Здравеопазване

Всичко свързано със сектора на здравеопазване се отнася до опазването на човешкото здраве чрез превенция, диагностициране, терапия на заболявания и травми както и други физически и ментални увреждания при хората.

0
7
Mатериали
Mатериали

Сектор Материали обхваща добиването и преработването на суровини и полезни изкопаеми, дърводобив, рудодобив. Секторът обединява производството и преработването на материали, жизненоважни за човека и човешкото общество, затова и секторът е от изключително значение за подобряване на качеството на живот в пограничните области.

0
8
Технологии
Технологии

Сектор Технологии обхваща преработването на суровини и полезни изкопаеми, дърводобив, рудодобив в готов продукт. Секторът преработването на материали, жизненоважни за човека и човешкото общество, затова е от изключително значение за подобряване на качеството на живот в пограничните области.

0
9
Tекстилна индустрия
Tекстилна индустрия

Текстилната промишленост е отрасъл на леката промишленост, при който чрез преработка на растителни, изкуствени и синтетични текстилни влакна се произвежда прежда, нишки и платове.