Управление на отпадъци

България

Повече за сектор

Управление на отпадъци

Секторът по управление на отпадъците обхваща събирането, транспортирането, преработката или изхвърлянето, управлението и контролът на отпадъчните материали.

Терминът „управление на отпадъци“ обикновено се отнася до материали, произведени от човешка дейност, като процесът общо взето се извършва, за да намали въздействието им върху здравето, околната среда или естетиката. Управлението на отпадъците е отделна практика от възстановяването на ресурсите, която се фокусира върху забавяне на скоростта на потреблението на природни ресурси. Всички отпадъци, независимо дали са твърди, течни, газообразни или радиоактивни, се отнасят за разглеждане от управлението на отпадъците.

Към този сектор спадат всички представители на организации по оползотворяване на отпадъци, както и всички лица, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци. В този сектор косвен принос имат и представителите на институции, чиято дейност в свързана с управлението на отпадъци на както на местно, така и на национално ниво.

Област Кърджали УО
България
Управление на отпадъци

В Бизнес съвета в сектор Управление на отпадъците, сформиран на територията на област Кърджали има активно участващи 5 човека. По време на заседанията на съвета се дискутират различни казуси и проблеми, касаещи сектора.

Област Благоевград УО
България
Управление на отпадъци

В Бизнес съвета в сектор Управление на отпадъци, сформиран на територията на област Благоевград има активно участващи 10 човека. По време на заседанията на съвета се дискутират различни казуси и проблеми, касаещи сектора.

Област Смолян УО
България
Управление на отпадъци

В Бизнес съвета в сектор Управление на отпадъци, сформиран на територията на област Смолян има активно участващи 27 човека. По време на заседанията на съвета се дискутират различни казуси и проблеми, касаещи сектора.