Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)

България

Повече за сектор

Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)

По отношение на заетите в тази сфера на управление е важно да отбележим, че тя започва да добива все по-голяма популярност в България. В нейния обхват попадат вятърната енергия, слънчевата енергия, водноелектрическата енергия, енергията от океаните, геотермалната енергия, биомасата и биогоривата. Всички изброени са алтернативи на изкопаемите горива, които допринасят за намаляването на емисиите на парникови газове, диверсифицирането на енергийните доставки и намаляването на зависимостта от ненадеждни и непостоянни пазари на изкопаеми горива, особено нефт и газ. В този сектор спадат всички производители на енергия от ВЕИ без значение от нейния вид.

Област Кърджали ВЕИ
България
Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)

В Бизнес съвета в сектор Възобновяеми енергийни източници, сформиран на територията на област Кърджали има активно участващи 6 човека. По време на заседанията на съвета се дискутират различни казуси и проблеми, касаещи сектора.

Област Смолян ВЕИ
България
Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)

В Бизнес съвета в сектор Възобновяеми енергийни източници, сформиран на територията на област Смолян има активно участващи 15 човека. По време на заседанията на съвета се дискутират различни казуси и проблеми, касаещи сектора.

Област Благоевград ВЕИ
България
Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)

В Бизнес съвета в сектор Възобновяеми енергийни източници, сформиран на територията на област Благоевград има активно участващи 24 човека. По време на заседанията на съвета се дискутират различни казуси и проблеми, касаещи сектора.