Технологии

България

Повече за сектор

Технологии

Сектор материали и технологии обхваща добиването и преработването на суровини и полезни изкопаеми, дърводобив, рудодобив. Секторът обединява производството и преработването на материали, жизненоважни за човека и човешкото общество, затова и секторът е от изключително значение за подобряване на качеството на живот в пограничните области. Освен ефикасността на сектора и все по – бързото му развитие, той има принос за развитието на различни по своя характер процеси, които се развиват покрай него с изключителни темпове – декарбонизацията и опазването на околната среда, гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд на всички работници, оползотворяването на отпадъците от производството и пр. Все по – голяма част от предприятията в сектора обръщат внимание на дългосрочната стойност на продуктите си, което създава цяла нова индустрия и допълнително работни места в пограничните области. Представители на сектора са различни рудодобивни предприятия, фирми за дърводобив и преработка на дървен материал, заводи за обработка на метали, мини и др.

No items found.