За проекта

Две български и две гръцки организации насочени към постигането на устойчива бизнес среда в пограничния район Гърция -България, финансирани от програма Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020, концентрират своите съвместни усилия в изпълнение на проект Business council.

Лого на ИНТЕРРЕГ
bcaction.eu

Програмата

Програмата „ИНТЕРРЕГ  V-A Гърция–България“ цели да разшири предприемаческата дейност в допустимия регион и да подобри капацитета на МСП за проникване и на външни пазари. Освен това програмата ще подобри трансграничното сътрудничество при управление на риска от наводнения и ще развие и популяризира културното и природното наследство на граничния район за целите на туризма. В допълнение предвижданите действия ще доведат до подобряване на съвместната система за управление на подпочвените и повърхностните води. Те също така ще подобрят достъпността на трансграничния регион, което от своя страна ще намали времето за пътуване на хора и стоки и ще направи движението по пътищата по-безопасно. Накрая, програмата цели да разшири социалното предприемачество в граничния район, което ще доведе до повишени нива на заетостта в социални предприятия и до повече доставени социални услуги в общините с лоши социално-икономически показатели.
Начало на проекта: 13.04.2021г. Край на проекта: 12.04.2023г.

bcaction.eu

Основната цел на проекта

Създаването на бизнес съвети в България и Гърция, които да обхващат 9 приоритетни сектора ( Аграрна промишленост, Хранителна промишленост, Управлението на отпадъците за рециклиране или енергия, Възобновяема енергия и енергоспестяванtе, Устойчив туризъм, Здравеопазване, Материали, Технологии, Текстил промишленост). Предвижда се създаването на по един бизнес съвет за всеки приоритетен сектор в Гърция и България районите Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун, Хасково, Кърджали, Смолян и Благоевград.

Маса с работещи хора снимани от високо
Конферентна зала с хора работещи на комютри
bcaction.eu

Основната роля бизнес съветите

Да привлече в своята структура представители на МСП, браншови организации, стопански и търговки камари, представители на местна власт и общинска и областна администрация и предприемачи, които във всеки от приоритетните сектори да въздействат с действията на съвета върху проблеми на сектора, да подпомагат дейността на бизнеса и да обменят опит със своите колеги в Гърция. Чрез този проект ще бъде постигната свързаност между представители на бизнеса от всяка от приоритетните индустрии и представители на местната власт, ще могат да обсъждат проблемите и предизвикателствата, пред които е изправен бизнеса, и да обсъждат добри практики и ноу-хау за общи проблеми и ограничения.

Очаквани резултати

Основните резултати от проекта са постигане на партньорство между представители на бизнеса, местните администрации и държавни агенции, с цел намаляване на идентифицираните ограничения, поставени пред предприемачите. Измерим резултат е създаването на бизнес съвети, съставени от представители на бизнеса и администрацията, които бизнес съвети, веднъж създадени, продължават да съществуват и решават идентични местни проблеми. Ще бъдат сформирани бизнес съвети – по един съвет от приоритетните области в Гърция и България.

Цели

9
бизнес съвета
в България
Маса с работещи хора снимани от високо
9
бизнес съвета
в Гърция

Създаването на бизнес съвети в България - Създаване на бизнес съвети в областите Благоевград, Смолян, Хасково и Кърджали в 9 приоритетни сектора- Аграрна индустрия, Хранителна индустрия, Управление на отпадъци за рециклиране или енергия, Възобновяема енергия и енергоспестяване, Устойчив туризъм, Здравеопазване, Материали, Технологии, Текстилна индустрия.

Създаване на бизнес съвети в Гърция- Създаване на  бизнес съвети в областите Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала и Солун в 9 приоритетни сектора- Аграрна индустрия, Хранителна индустрия, Управление на отпадъци за рециклиране или енергия, Възобновяема енергия и енергоспестяване, Устойчив туризъм, Здравеопазване, Материали, Технологии, Текстилна индустрия.

Бенефициенти